การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ BlackBerry
 1. ไปที่ Manage Connections จากนั้นเลือก Set Up WiFi Network.

 2. เลือก Scan For Networks

 3. เลือก @JumboPlus และตั้งค่าดังต่อไปนี้
  • Security Type : PEAP
  • User name : อีเมล@cmu.ac.th
  • User Password : รหัสผ่าน
  • CA certificate : None Selected
  • Inner link Security : EAP-MS-CHAP v2
  • Token : None Selected
  • Server subject : เว้นว่างไว้
  • Server SAN : เว้นว่างไว้
  • เลือกเช็คถูกที่ Disable Server Certificate Validation

 4. จากนั้นเชื่อมต่อและบันทึกโปรไฟล์