การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows 10

       1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ Wi-Fi     หลังจากนั้นเลือกเมนู Open Network and Sharing Center

       

 

       2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือกเมนู Set up a new connection or network และ Manually connect to a wireless network หลังจากนั้นกด Next

       

        

       3. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูปให้กรอกข้อมูลดังนี้

         Network name : @JumboPlus

         Security type : WPA2-Enterprise

         หลังจากนั้นกด Next

       

 

       4. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Change connection settings และ Seittings ตามลำดับ

           

      

       5. ที่หน้าต่าง Protected EAP Properties ให้นำเครื่องหมายถูกออกจาก Verify the server's identity by validation the certificate แล้วกดที่ปุ่ม Configure..

       หลังจากนั้น นำเครื่องหมายถูกออกจาก Automatically use my Windows logon name and paaword (and domain if any) และกดปุ่ม OK ตามลำดับ

           

 

        6. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กดปุ่ม OK และ Advanced Settings

    

 

         7. เลือกที่แทป 802.1X settings ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Specify authentication mode จากนั้นเลือก User authentication และกดปุ่ม Save credentials ตามลำดับ

        

 

8. เมื่อปรากฏหน้าต่างดังรูป กรอก CMU IT Account ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยลงในช่องว่าง หลังจากนั้นกดปุ่ม OK

    

 

9. ที่หน้าต่าง Advanced Settings ให้กดปุ่ม OK หลังจากนั้นกดปุ่ม OK และ Close ตามรูป

        

    

 

10. ในหน้า Destop คลิกไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi จะพบสถานะการเชื่อมต่อ @JumboPlus เป็น Connected แสดงว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แล้ว