การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows Phone

  1. ไปที่ Settings >> Wi-Fi >> Turn on Wi-Fi จากนั้นเลือก @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz

      ** กรณีเห็น @JumboPlus ชื่อเดียว แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น **

      *** กรณีเห็นทั้งสองชื่อ แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 5GHz แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อที่   @JumboPlus5GHz  ***


  2. กรอก CMU Account ที่ช่อง Username และ Password
    ในหัวข้อ Vailidate server certificate เลือก "Off" จากนั้นกด "Connect"  3. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ