การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ Andriod

  1. ไปที่ Settings >> Wi-Fi >> Turn on Wi-Fi จากนั้นเลือก @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz

  ** กรณีเห็น @JumboPlus ชื่อเดียว แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น **

  *** กรณีเห็นทั้งสองชื่อ แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 5GHz แนะนำให้เลือกเชื่อมต่อที่   @JumboPlus5GHz  ***

             

  2. เลือกค่าโปรไฟล์ดังนี้

        

  3. กรอก CMU Account ที่ช่อง Identity และ Password จากนั้นกด "Connect"

        

  4.หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้   ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ