การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus 5 GHz สำหรับ Windows 7

 1. กดสัญญลักษณ์ Wi-Fi ที่ Taskbar   เพื่อเช็คว่าอุปกรณ์เห็นชื่อ Wi-Fi @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz


 2. ไปที่ "Start menu" -> "Control Panel" -> "Network and Internet"


 3. กด "Network and Sharing Center"


 4. ทางด้านซ้ายกด "Manage Wireless Networks"


 5. บนหน้าต่าง Manage Wireless Networks กด "Add"


 6. กด "Manually create a network profile"


 7. บนหน้าต่าง Manually connect to a wireless network ตั้งค่าดังนี้
  Network name : @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz (โปรดอ่านหมายเหตุ)
  Security type : WPA2-Enterprise
  Encryption type : AES

  จากนั้นกด "Next"

  หมายเหตุ

  **จากข้อ 1 กรณีเห็น @JumboPlus ชื่อเดียว แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น ต้องใส่ Network name เป็น @JumboPlus **

  *** กรณีเห็นทั้งสองชื่อ แสดงว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับคลื่นความถี่ 5GHz ให้ใส่ Network name เป็น @JumboPlus5GHz  ***


 8. บนหน้าต่าง Manually connect to a wireless network  จะพบข้อความ Successfully added network กด "Change connection settings"


 9. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties เลือกแท็บ "Security" จากนั้นกด "Settings"


 10. ที่หน้าต่าง Protected EAP Properties ให้นำเครื่องหมายถูกออกจาก Verify the server's identity by validation the certificate แล้วกดที่ปุ่ม Configure..


 11. หลังจากนั้น นำเครื่องหมายถูกออกจาก Automatically use my Windows logon name and paaword (and domain if any) และกดปุ่ม OK ตามลำดับ


 12. บนหน้าต่าง Protected EAP Properties กด "OK"


 13. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties กด "Advanced settings"


 14. บนหน้าต่าง Advanced settings เลือก"Specify authentication mode:" และตั้งค่าเป็น "User authentication" จากนั้นกด "Save credentails"


 15. บนหน้าต่าง Windows Security ระบุ CMU Account   ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย จากนั้นกด "OK"

    นักศึกษา Username : Firstname_Surname@cmu.ac.th
    บุคลากร Username : Firstname.Surname@cmu.ac.th


 16. บนหน้าต่าง Advanced settings กด "OK"


 17. บนหน้าต่าง Wireless Network Properties กด "OK"


 18. บนหน้าต่าง Manually connect to a wireless network กด "Close"


 19. กดสัญญลักษณ์ Wi-Fi  ที่Taskbar  เลือก @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz จากนั้นกด "Connect" 20. หลังจากเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำเร็จแล้ว อุปกรณ์จะจำการเชื่อมต่อไว้ ครั้งต่อไปเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ